CONFERENCE & SEMINAR AGENDA

CONFERENCE SCHEDULE ON PROPAK VIETNAM 2019

Ngày & Giờ

Date & Time

Địa điểm

Location

Nội dung

Content

19/03/2019

9:00 – 11:30

Phòng Hội thảo kỹ thuật

Technical Seminar Room

HỌP BÁO

Press Conference

19/03/2019

9:00 – 11:30

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH (MES LAB)

Nâng cao trải nghiệm khách hàng & nhận diện thương hiệu thông qua thiết kế bao bì sản phẩm thông minh

Multi Engineering Solutions Laboratory (MES LAB)

Improving Customer Experience & Brand Recognition through smart design of product package

19/03/2019

13:30 – 17:00

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Workshop

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH MES LAB

Tạo lập, Phát triển và Đánh giá ý tưởng sản phẩm “Bao bì tương tác” giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng & phục vụ truyền thông sản phẩm

Multi Engineering Solutions Laboratory

Generation, Development and Evaluation of “Interactive Packaging” Ideas to Improve Customer Experience & Product Communication

19/03/2019

13:30 – 16:00

Phòng Họp 2 (A) – Lầu 3

Meeting Room 2 – 3th Floor

Hội thảo – Seminar

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG ĐÀI LOAN (TAITRA)

Triển lãm thực phẩm quốc tế Đài Bắc “5 trong 1” năm 2019

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

2019 FOOD TAIPEI 5-in-1 Mega Show

20/03/2019

9:00 – 11:30

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

ACTIVE & INTELLIGENT PACKAGING INDUSTRY ASSOCIATION (AIPIA)

Bao bì hoạt hoá & bao bì thông minh (A&IP)đảm bảo an toàn, an ninh thực phẩm & truy xuất nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng

Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA)

Active & Intelligent Packaging (A&IP) for Food Safety & Security

& Traceability across the Supply Chain

20/03/2019

9:00 – 12:30

Phòng Họp 2 – Lầu 3

Meeting Room

Hội thảo TAM DƯƠNG TTS CO., LTD

TAM DUONG TTS CO., LTD Seminar

20/03/2019

13:30 – 16:00

Phòng Họp 2 (A) – Lầu 3

Meeting Room 2 – 3th Floor

Hội thảo – Seminar

 PATKOL VIETNAM

Công nghệ & xu hướng sử dụng dừa và các chế phẩm từ sữa

PATKOL VIETNAM

Dairy & Coconut Trend and Technology

21/03/2019

9:00 – 17:00

Phòng Hội thảo

Seminar Room

Hội thảo – Seminar

HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST)

Kỹ thuật thực phẩm & bao bì hướng đến phát triển bền vững

VIETNAM ASSOCIATION OF FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (VAFoST)

Food Engineering and Packaging for Sustainable Development

21/03/2019

9:00 – 11:30

Phòng Hội thảo kỹ thuật

Technical Seminar Room

Hội thảo – Seminar

HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM (RDI VIETNAM)

Đẩy mạnh R&D, Ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới cho ngành Bao bì trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và các xu thế hợp tác liên ngành mới

Research & Development for Innovation Vietnam (RDI VIETNAM)

Empowering R&D, Technological Application and Development of New Business Models for Packaging Industry in the Context of Industry 4.0 and New Trends of Interdisciplinary Cooperation

21/03/2019

13:30 – 17:00

Phòng Hội thảo kỹ thuật

Technical Seminar Room

Workshop

HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM (RDI VIETNAM)

Tham gia trải nghiệm tiến hành dự án R&D: Phát triển mô hình kinh doanh tích hợp sản phẩm – dịch vụ cho lĩnh vực Bao bì

Research & Development for Innovation Vietnam (RDI VIETNAM)

Experiencing the launch of a R&D Project: Development of an Integrated Product – Service Business Model for Packaging Industry

PPV 2019 OVERVIEW

10 July, 2020